هیرسا ارايه کننده خدمات واردات ، تامین و فروش انواع ستون HPLC از شرکتهای :

  • واردات ، تامین و فروش انواع ستون HPLC شرکت اجیلنت Agilent با رقابتی ترین قیمت در ایران
  • واردات ، تامین و فروش انواع ستون HPLC شرکت واترز Waters با رقابتی ترین قیمت در ایران
  • واردات ، تامین و فروش انواع ستون HPLC شرکت ترمو فیشر Thermo Fisher Scientific با رقابتی ترین قیمت در ایران
  • واردات ، تامین و فروش انواع ستون HPLC کایرال شرکت Daicel با رقابتی ترین قیمت در ایران
  • واردات ، تامین و فروش انواع ستون HPLC شرکت GL Sciences با رقابتی ترین قیمت در ایران
  • واردات ، تامین و فروش انواع ستون HPLC شرکت توسو Tosoh Bioscience با رقابتی ترین قیمت در ایران
  • واردات ، تامین و فروش ستون های HPLC از شرکت های :

Restek , Kromasil , Sigma-Aldrich , Supelco , Merck , Macherey Nagel (MN) , Perkin Elmer , Hamilton , Fortis , Shodex , SGE , Grace , YMC , GL Science , ACE , Imtakt

Nacalai Tesque , Perkin Elmer , Metrohm , Sepax , SIELC , Whatman , Hichrom , Dr.Maisch , ….

ستون HPLC :

High-Performance Liquid Chromatography یا High-Pressure Liquid Chromatography به اختصار HPLC :

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا ، یک روش تجزیه تحلیل برای جداسازی ، شناسایی و تعیین کمیت  ، از یک ترکیب مایع میباشد . در این روش تجزیه و تحلیل که کروماتوگرافی ستونی نیز نامیده می شود ، اجزا با استفاده از یک ستون HPLC جدا شده و سپس توسط رایانه تجزیه و تحلیل می شوند . فاز متحرک (مایع حاوی مخلوط) از یک فاز ثابت (یک ماده جامد) عبور کرده و اجزا با سرعتهای مختلف از طریق فاز جامد جذب شده و با گذشت زمان جدا شوند . در نهایت توسط یک آشکار ساز و رایانه ، کمیت ، نوع و اجزای تشکیل دهنده محلول مایع مشخص می شوند .

انواع ستون HPLC :

ستون های کروماتوگرافی مایع فاز معکوس (Reversed Phase Columns) :

در ستون HPLC فاز معکوس ، فاز ساکن یک ماده غیرقطبی مثل اکتادسیل سیلان است که به صورت شیمیایی به ذرات پرکننده متصل می شود و فاز متحرک یک حلال نسبتاً قطبی مثل آب، متانول ، استونیتریل ، تتراهیدروفوران یا ترکیبی از آنهاست .
ترکیبی که باید جداسازی شود توسط حلال یا مخلوطی از حلال ها (فاز متحرک) به ستون HPLC که با فاز ساکن پر شده منتقل می شود . در شرایط بهینه ، اجزایی که باید جداسازی شوند ، با سرعت های متفاوت از فاز ساکن عبور کرده و ستون را در زمان های مختلف ترک می کنند . پیک های خروجی از ستون به کمک یک آشکارساز مشخص می شوند .

ستون HPLC فاز معکوس - ستون کروماتوگرافی مایع فاز معکوس

کاربرد ستون های کروماتوگرافی مایع فاز معکوس :

انواع دارو ها , ویتامین های محلول در چربی ( K ، E ، D ، A )

ویتامین های محلول در آب (B12 ، B6 B5 ، B3 ، B2 ، B1) ، آنتی بیوتیک ها ، ضد صرع ، اسید آمینه

اسید چرب ، پپتید ، پروتئین ، آنزیم ، DNA ، RNA ، نوکلئوتید ، افزودنی های غذایی ، افزودنی های پلیمر و …

ستون های کروماتوگرافی مایع نرمال فاز ( Normal Phase HPLC Columns) :

ستون HPLC نرمال فاز دارای فاز ساکن قطبی بوده و برای آنالیز نمونه های قطبی استفاده می شوند ، این ستون ها حساسیت های ویژه ای داشته و نیاز به مراقبتهای خاص دارند . باید توجه داشت معمولا در کار با این نوع ستون ها مجاز به استفاده از حلالهای قطبی چون آب ، متانول و یا استونیتریل نمی باشیم (به جز موارد خاص) .

ضمنا چون غالبا در فازهای متحرک مربوط به کار با این نوع ستون ها از حلالهایی چون N-Hexan ، دی کلرومتان و یا امثال اینها استفاده می شود بهتر است قبل از شروع به کار با این حلالها ابتدا به اندازه 10 تا 20 برابر حجم ستون ایزوپروپیل الکل از سیستم عبور داده سپس ستون HPLC را با فاز متحرک کاندیشن کنید . (این کار مسیر را تا حدودی چرب کرده و مانع از گرفتگی احتمالی مسیر عبور فاز متحرک می گردد)

ستون HPLC فاز نرمال - ستون کروماتوگرافی مایع نرمال فاز

کاربرد ستون های کروماتوگرافی مایع نرمال فاز :

قندها ، اولیگو ساکاریدها ، دارو ها ، داروهای قطبی ، گلیکان ها ، ویتامین های محلول در آب ، داروهای شیمی درمانی و …

ستون های کروماتوگراف مایع طرد غربالی (Size Exclusion HPLC Columns) :

اساس ستون HPLC ژل فیلتراسیون ، یا کروماتوگرافی مولکولی بر جداسازی ذرات بر اساس اندازه های مولکولی انها استوار است . شکل مولکولی و هیدارته شدن انها فاکتورهای تاثیر گذار در این نوع کروماتوگرافی است . مواد گوناگونی مثل کستران کراس لینک ، پلی آکریل آمید ، آگاروز ، پلیسترین و … به عنوان فاز ثابت در این روش مورد استفاده قرار می گیرد . مولکول ها با اندازه بزرگ در فاز متحرک باقی می مانند و به سرعت از ستون شستشو داده می شوند . از این نوع کروماتوگرافی برای مقاصد تحقیقاتی و تجزیه ای استفاده می شود .

ستون کروماتوگرافی مایع

کاربرد ستون های کروماتوگرافی مایع طرد غربالی :

پروتئین و پلیمرهای محلول در آب ، پلیمرهای محلول در مواد آلی ، کربوهیدرات ها ، پلی ساکاریدها ، اولیگو ساکاریدها ، اسیدنوکلئیک

DNA ، RNA ، اولیگو نوکلئوتید ، پپتید ، ویروس ها ، پلیمرهای صناعی ، اولیگومرها و …

ستون های کروماتوگراف مایع تعویض یونی (Ion Exchange HPLC Columns) :

اساس کار ستون تعویض یونی ، تغییر یونها می باشد . در این روش فاز ثابت با بار مخالف خود با فاز متحرک ، تعویض می شود و بر اساس بار یونی متفاوت خود و یا بر حسب مقدار بار یونی جدا می شوند . سطح ظریفی از رزین و یا سلیکا میتواند فاز ساکن در این نوع کروماتوگرافی را تشکیل دهد . کاتیون و یا انیون ها در این حالت بر روی فاز ساکن اندوده می شود و یا با پیوند شیمیایی به آن (فاز ساکن) متصل می شود . برای حفظ بار الکتروشیمیایی با تعویض یون ها ، counterion در نزدیکی فاز ساکن تعبیه می شود .

Ion Exchange Columns

کاربرد ستون های کروماتوگراف مایع تعویض یونی :

آمینو اسیدها ، پپتید ، پروتئین ، پورین ، پیریمیدین ، نوکلئوزید ، نوکلئوتید ، اولیگو نوکلئوتید ، DNA و RNA ، محصولات PCR و مونوساکارید ، دی ساکارید و …

ستون های کروماتوگراف مایع آب گریز (Hydrophobic Interaction HPLC Columns) :

کروماتوگرافی آبگریز (HIC) یک روش راحت در مقایسه با فاز معکوس برای اتصال و دفع پروتئین های آبگریز است. استفاده از فازهای متحرک آبی در HIC اختلال در ساختار پروتئین ایجاد کرده و منجر به فعالیت بهتر می شود. مولکول های زیستی با غلظت زیاد نمک به یک سطح آبگریز ضعیف جذب میشوند و با کاهش شیب نمک شسته میشوند . ستون کروماتوگرافی آبگریز ، برای بهبود عالی فعالیت پروتئین ، بارش نمک را با دقت کروماتوگرافی ترکیب می کند.

Hydrophobic Interaction Column

کاربرد ستون های کروماتوگراف مایع آب گریز :

RNA ریبوزومی ، پروتئین ، اجزای آنتی بادی ، آنتی بیوتیک ، آنزیم ها و …

ستون های کروماتوگراف مایع تمایلی ( Affinity HPLC Columns) :

اساس کار ستون های افینیتی ، جداسازی نمونه های پروتئینی است که بسیار پرکاربرد ، گزینش پذیر و مؤثر می باشد . این تکنیک بر پایه اثرات متقابل منحصر به فرد موجود بین یک مولکول و یک لیگاند متصل به یک ماتریکس است .

Affinity Columns

کاربرد ستون های کروماتوگراف مایع تمایلی :

کربوهیدرات ها ، کاتکول آمین ، بیو مولکول ها ، پپتید ، پروتئین ، پروتئین های هیستیدین دار ، ایمونو گلوبولین ، پروتئین های شیر ، پروتئین های غشایی

تراتسفرین ، ریبونوکلئاز ، آنتی ژن ها ، آنتی بادی ها ، آنزیم ها و …